KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AÇIK RIZA BEYANI

Dr. Feyzi Elez  tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde,

Kişisel verilerin veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Feyzi Elez veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak  suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından Dr. Feyzi Elez‘in  hastalarına sunmuş olduğu her türlü  sağlık hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, sağlık hizmetlerinin kaliteli, güvenilir, etkin ve kesintisiz bir şekilde alınması, hastaya destek verilmesi, acil durumlarda müdahale, iletişim, güvenlik önlemleri, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri güvenliğinin temini, hasta memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması ve böylelikle genel anlamda her türlü sağlık hizmetinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, adli yazışma ve işler  sebebiyle dava dosyası bilgilerinin,  hasta dosyasının ve sair kişisel verilerin, engellilik durumuna ait bilgiler, kan gurubu bilgisi, kullanılan cihaz ve protez gibi bilgiler,   alerjiler, hastalıklar, tanılar, tetkikler, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar, tahliller, film ve grafiler gibi tüm kişisel sağlık bilgileri ve sair  özel nitelikli tüm kişisel verilerin başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVK Kanunu’nun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini işlenebileceğini, ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; bundan başka tüm kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin sağlık hizmeti devam ettiği ve her halükarda ilgili yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama süresince kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususlarıyla birlikte yasal saklama süresi dolduktan sonra tüm kişisel verilerimin KVK Kanunu ve alt yasal düzenlemelere uygun bir şekilde silineceğini, yok edileceğini veya anonim hale getirileceği konusunda Dr. Feyzi Elez tarafından bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. 

İş bu kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla Dr. Feyzi Elez  tarafından muayenehane çalışanlarına, görevlilerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişiler veya  özel hukuk tüzel kişilerine, tarafıma verilecek hizmetlerin yürütülmesi için Dr. Feyzi Elez’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ediyorum.

Bununla birlikte KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Dr. Feyzi Elez’e başvurarak kendimle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme , kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasın halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi imzalı bir şekilde yazılı olarak  olarak  Fulya Mah. Yeşilçimen Sokak Polat Tower Residance Fulya Akademi No: 12 İç Kapı No: 438 Oda No: 12 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Dr. Feyzi Eleze kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Dr. Feyzi Elez ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; iş bu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri kendisini bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; iş bu metni, Dr. Feyzi Elez Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;

  Veri Sahibi

  TC Kimlik Numarası:

  Adı Soyadı:

  Tarih

  E-Posta

  İmza