KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE/KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE/KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Dr. Feyzi Elez ve muayenehanesi ile ilişkili başta bizi tercih eden değerli hastalarımız olmak üzere tüm şahıslara ait her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun şekilde işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Sunacağımız hizmetlerin yürütülebilmesi için kişisel bilgilerinizi ve sağlık verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz ve saklamamız gerekebilmektedir.

Bu sorumluluğumuz kapsamında tarafımızdan, Kanunda tanımlandığı üzere “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda belirtildiği şekilde yasal mevzuatça öngörülen sınırlar içinde kalarak  elde edilebilecek, kaydedebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerimizi sürdürmek maksadıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek, yalnızca açıklanan amaç ve kapsam dahilinde tüm yasal düzenleme ve mevzuata uygun olarak Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

İşbu aydınlatma metni Dr. Feyzi Elez’ in kişisel veri sahiplerine yönelik ilgili Kanun kapsamında “Aydınlatma Yükümlülüğünü” yerine getirmek üzere hazırlanmış olup, metinde kişisel verilerin korunması konusunda bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

Veri Sorumlusu

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Dr. Feyzi Elez tarafından işlenebilecektir.

2. İşlenen, Toplanan ve Kullanılan Veriler

Tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel sağlık verileri başta olmak üzere, adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, (Türk vatandaşı değilseniz pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız) doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileri ile sizi tanımlayabilecek çeşitli kimlik belgeleriniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, dosyanızdaki tıbbi öykünüz, raporlarınız, hastalık geçmişinizi gösterir bilgiler, muayene ve tanı verileriniz, tarafınıza uygulanan işlemlere ilişkin veriler, doktor analiz ve yorumları, reçete bilgileriniz, randevu bilgileriniz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü tıbbi tetkik, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz vb. kişisel veri sayılmaktadır. Kişisel verileriniz sağlık hizmeti alımı sırasında, telefon veya e- posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, web sitemizi ziyaretiniz, ya da muayenehanemizde bulunduğunuz esnada fiziksel ortamlarda doğrudan sizlerden toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıda 3. maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve rızanız ya da mevzuatta öngörülen sebepler dahilinde 4. maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlendiği

Dr. Feyzi Elez muayenehanesinde kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

– 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve talep edilen hizmetlerin gereklerini yerine getirmek,

– Kişisel veri / verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,

–  Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

– Muayenehanemizin iç işleyişi ile günlük tıbbi faaliyetlerin planlanması ve yönetimi,

– Size özel ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz temini ile tedavi yöntemi uygulaması,

– Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve / veya randevu hatırlatma

– Acil durum ve müdahale gereksinimlerinin yerine getirilmesi,

– Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

– Mevzuat hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı, yargı mercileri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,

– Muayenehanemizde anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla hak sahipliğinizi sorgulama veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,

– Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/ kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,

– Ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade, değişiklik ve düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi, sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,

– Muayenehanemizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

– Size sunulan sağlık hizmetlerinin uygulanması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme, sağlık verilerinizi saklama ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tahlil, tetkik, laboratuvar, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin soru ve şikayetlerinize yanıt verme,

– Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

– Tedavi ve hizmet kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti,

– Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

– İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

– Muayenehanemizin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama,

– Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,

– Şikayetlerinizin ve taleplerinizin tarafımıza aktarılması ve takibi,

– İletişim izni vermiş iseniz sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, bülten / broşür gönderilmesi, veri analizi araştırma yapılabilmesi hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,

– Yapılan işlem kayıtlarını yedeklenmesi /arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası,

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Dr. Feyzi Elez muayenehanesine ait fiziki arşivler ve /veya bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ve/veya   fiziki ortamda 5. maddede belirtilen süre dahilinde muhafaza altında tutulabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel ve özel nitelikli verilerinizi üçüncü bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 6698 Sayılı Kİşisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi kurum ve /veya kuruluşlara; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili bankalara , onlıne ödeme sistemlerine, sigorta, vakıf, sandık kapsamında hizmet almış iseniz ilgili sigorta şirketine, vakfa, sandığa ve aracı kurumlarına, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-faturlama, e- arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi, saklanması, arşivlenmesi, depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için muayenehane çalışanlarına, iş ortaklarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği tüm özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarıyla ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

Kişisel verilerinizin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 58. maddesinde düzenlenen bulaşıcı hastalıkları yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü örneğinde olduğu gibi toplum sağlığının korunması için kişisel tıbbi kayıtların mahremiyetinin sınırlanması gereken durumlarda ya da suçu bildirim yükümlülüğü gibi Kanuni zorunluluk hallerinde, sadece amaçla sınırlı olarak ve ölçülü biçimde yetkili makamlara bildirimde bulunulması gerekebileceğini ya da sağlık durumunuzla ilgili konsültasyon (görüş alış verişi) amacıyla başka bir hekimle paylaşılabileceğini önemle hatırlatırız. 

5. Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Saklama Süresi

 Kişisel verileriniz üçüncü bölümde belirtilen amaçlarla Dr. Feyzi Eleze ait muayenehaneye gelişiniz esnasında öncesinde veya sonrasında sözlü , yazılı , görsel ya da elektronik ortamda telefon, SMS  ve benzeri telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu  sistemi üzerinden onlıne olarak , özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan ve / veya kendinizin iletmesi halinde diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının kayıtları üzerinden , gönderdiğiniz elektronik postalar, internet sitesi, muayenehanemizde elde edilen tahlil sonucu, tetkik, film, röntgen, grafi, MR sonucu, reçete, vb kayıt ve belgelerden, sözlü , dergi, abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzer kanallar aracılığıyla  otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanmakta ve fiziki ve/veya dijital ortamda saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili mevzuat ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse sadece tarafınıza sunulacak sağlık hizmetinin gerektirdiği ölçüde ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanabilecektir. Kişisel verileriniz, KVKK 7/1 maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve /veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız saklama süreleri dolduğunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve İstisnaları

Başta Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

Dr. Feyzi Eleze yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak Kişisel Verilerinizin;

– İşlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse kapsamı hakkında bilgi talep etme, işlenmişse bu verilere erişme ve bunlardan örnek alma,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

– Kişisel verilerinizde meydana gelen değişikliklerin verilerin paylaşıldığı kişi ya da kurumlara bildirilmesini isteme,

– KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

– Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeni ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel veriler ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınız ile birlikte Dr. Feyzi Elez’in  “Fulya Mah. Yeşilçimen Sokak Polat Tower Residance Fulya Akademi No: 12 İç Kapı No: 438 Oda No: 12 Şişli/İSTANBUL” ‘ da bulunan adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim ile göndereceğiniz/vereceğiniz Türkçe yazılmış bir dilekçe ile iletebilirsiniz. Dr. Feyzi Elez, başvuruda yer alan taleplerinizi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Dr. Feyzi Elez talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Dr. Feyzi Elez talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun Dr. Feyzi Elez ’in hatasından kaynaklanması halinde alınan bir ücret varsa ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin, Dr. Feyzi Elez ’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkı saklıdır. KVKK 14/2 maddesi hükmüne göre, veri sorumlusu olan Dr. Feyzi Eleze başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

KVKK’nın 28/2 maddesi hükmüne göre, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç haklarınızı düzenleyen 11. maddenin;

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını belirtiriz. 

7. KVKK Uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın kişisel verileriniz işlenebilir:

– Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

– Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

– Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması,

– Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

– Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Dr. Feyzi Elez açısından veri işlenmesinin zorunlu olması,

– Ayrıca kişisel sağlık verileriniz kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum/kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Dr. Feyzi Elez’in tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ticaret Unvanı: Feyzi ELEZ  

İletişim Adresi: Fulya Mah. Yeşilçimen Sokak Polat Tower Residance Fulya Akademi No: 12 İç Kapı No: 438 Oda No: 12 Şişli/İSTANBUL

TC Kimlik No: 24638060762

İletişim Telefonu: 0212 296 82 68-69

Mail Adresi: fevzielez@gmail.com

Dr. Fevzi Elez tarafından hazırlanan Kişisel Veriler Aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, ayrıca konuya ilişkin tarafıma sözlü bilgi verildiğini,

Kişisel Verilerin İşlenmesine/ Korunmasına İlişkin Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, verilerimin aktarılabileceği haller, zorunlu haller, veri güvenliği ve başvuru haklarıma dair bilgilendirildiğimi,

Sağlık verilerim de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin yukarıdaki esaslar çerçevesinde Dr. Fevzi Elez (muayenehanesi) ve çalışanları tarafından kaydedilmesini, saklanmasını, sayılan hallerde paylaşılmasını, ayrıca tarafıma aşağıda belirttiğim mobil araçlarla, internet üzerinden ya da adresime posta yoluyla vb. ulaşabilmesini AÇIK RIZAM İLE KABUL EDERİM.

*Hasta Hakları Yönetmeliği gereği; formun 1 sureti size verilecektir. Form tarafınıza verilmediğinde lütfen onamı alan kişiye bildiriniz.

  Hasta Adı Soyadı:

  Hasta TC Kimlik Numarası:

  Adres:

  E-posta:

  Telefon:

  Tarih:

  İmza:

  Hastanın 18 yaşından küçük olması ya da bilincinin kapalı olması halinde:

  Hasta Yakını Adı Soyadı:

  Hasta Yakını TC Kimlik Numarası:

  Yakınlık Derecesi:

  Tarih:

  İmza:

  “Okuduğumu anladım” yazınız:

  VARSA TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)

  Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.

  Tercüme Yapanın Adı Soyadı:

  Tarih:

  İmza: